Vážení obchodní partneri

Spoločnosť ZES, s r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 04.08.1994. Sídlo spoločnosti je v Spišskej Novej Vsi na Gorkého ulici č.6. Spoločnosť realizuje vlastné práce a služby, ktoré sa týkajú realizácie elektroinštalácií, bleskozvodov, zhotovenie štruktúrovanej kabeláže pre počítačové siete, zabezpečovacie zariadenia, kábelové a vzdušné NN a VN prípojky, výroby rozvádzačov, revízie elektrických zariadení a zhotovenie projektových dokumentácií.

V roku 1996 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť o realizáciu prác na VN zariadeniach, t.j. rekonštrukcia a výstavba trafostaníc. Celková činnosť vo výrobnej sfére a služieb súvisí s profesijným zameraním spoločníkov a zamestnancov spoločnosti.

Spoločnosť po svojom vzniku zamestnávala 10 pracovníkov, k dnešnému dňu 31, z tohoto počtu pracuje 21 pracovníkov ako elektromontéri.
Vzhľadom na naše aktivity a zvyšujúci sa konkurenčný tlak na trhu sa vedenie firmy rozhodlo transformovať existujúci systém zabezpečenia kvality a plne ho zosúladiť s požiadavkami medzinárodných noriem ISO 9001:2000 s cieľom získať certifikát systému manažérstva kvality a zapísaním do OR vznikla nástupnícka spoločnosť ZES plus s.r.o., ktorá prevzala všetky práva a záväzky spoločnosti ZES s.r.o. a v plnej miere sa podieľala na rozvíjaní a zdokonaľovaní značky ZES.

Výsledkom pracovného nasadenia a zároveň kvality našich prác sa naše objemy zvýšili od roku 2012 až do súčasnosti takmer o 5 násobok. To svedčí o správnom nastavení a myslení vedenia spoločnosti na trhu s elektroinštalačnými prácami.

Nasledujúce stránky vás podrobnejšie oboznámia s organizačnou štruktúrou firmy, s jej činnosťou ako aj so zoznamom nosných akcií, ktoré sme zrealizovali.